พล.ต. พญ. เฟื่องฟ้า คุณาดร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2501-2505
 • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิกกุมารเสวชศาสตร์ คระแพทย์ศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ พ.ศ.2507
 • สาธารณสุข มหาบัณฑิต ม.มหิดล พ.ศ.2511
 • Rotating Intern, Deaconess Hospital, Buffalo, N.Y.,USA 1971-1972
 • Resident training in Physical Medicine and Rehabilitaion, state University of New York at Buffalo, School of Medicine, VAMC Buffalo, N.Y.,USA 1972- b 1975
 • Board Certified, Diplomate American Board of Physical and Rehabilitaion 1977
 • อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจากแพทย์สภา พ.ศ.2523
 • Certificate Federation International de Medicine Sportive (FIMS)
 • Show ▼

  พล.ต. ผศ. นพ. ไกรวัชร ธีรเนตร

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2528
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา พ.ศ. 2530
  หลักสูตรผู้บริหารสายแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารบก พ.ศ. 2542
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2545
 • ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2545
 • วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 49 พ.ศ.2546
 • Show ▼

  พ.อ. พญ. รังสิมา อิงอร่าม
  หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2524
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทยสภา พ.ศ. 2530
 • ประกาศนียบัตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • Observer Trainee at Reading Rehabilitation Hospital, USA. 1988
 • Observer Trainee at Neurological Department, Kyoto University Hospital, Japan. 1989
 • Show ▼

  พ.อ. ผศ. นพ. อารมย์ ขุนภาษี

 • รองผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2529
 • วุฒิบัตรแพทย์สภา ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2534
 • Certificate of Fellowship in Physical Medicine and Rehabilitation State University of New York at Buffalo 1994
 • Show ▼

  พ.อ. ผศ. นพ. ภัทราวุธ อินทรกำแหง

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • กรรมการศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • กรรมการมูลนิธิเพื่อเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • กรรมการชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย
 • อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 • แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2530
 • วุฒิบัตรแพทย์สภา ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2534
 • อบรม ด้าน แขนขาเทียมที่ประเทศสวีเดน และเยอรมัน พ.ศ. 2537
 • อบรมการฟื้นฟูหัวใจที่ Melbourne ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2541
 • Show ▼

  พ.อ. ผศ. พญ. สุมาลี ซื่อธนาพรกุล

 • เลขานุการ อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์ประจำบ้าน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กรรมการบริหาร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • รองบรรณาธิการ วารสาร เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( เกียรตินิยมอันดับ 2 )
 • วุฒิบัตรแพทย์สภา ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2534
 • Certified fellowship in Physical Medicine and Rehabilitation, tate University of New York at Buffalo
 • Show ▼

  พ.ท. ผศ. นพ. วิภู กำเหนิดดี

 • อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แพทย์ประจำทีมกรีฑารถแข่งคนพิการทีมชาติไทย
 • กรรมการผู้เชี่ยวชาญจำแนกนักกรีฑา International Paralympic Committee
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2536
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS; International federation of sports medicine)
 • วุฒิบัตรแพทย์สภา ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2540
 • Certificate of Chinese Medicine, Beijing University of Chinese Medicine, China, 200
 • Certificate of Chinese Proficiency(HSK level7), Beijing Language and Culture University, China, 2002
 • Certificate of Athletic Classification, International Paralympic Committee(IPC), Netherland, 2006
 • Certificate of Athletic Classification, International Wheelchair & Amputee Sports Federation(I.W.A.S), Taiwan, 2007
 • Show ▼

  พ.ต.นพ. พิเชษฐ์ เยี่ยมศิริ

 • แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • หัวหน้าแผนกเวชศาสตร์การกีฬา กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า
 • แพทย์ที่ปรึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทย และโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย
 • กรรมการฝ่ายแพทย์ประจำสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้เชี่ยวชาญจำแนกนักกีฬางานกีฬาคนพิการแห่งชาติ และ ASEAN para Games Bangkok 2007
 • แพทย์ประจำทีมนักกีฬาคนพิการไทย ASEAN para Games Bangkok 2007
 • แพทย์ประจำทีมเทควันโดทีมชาติไทย, ยูโด/ยูยิตสูทีมชาติไทย, แพทย์ประจำทีมนักกีฬาไทย Asian Martial Arts games Bangkok 2009, Asian indoor games Hochiminh Vietnam 2009 และ SEA games Vientiane, Laos 2009
 • แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2544
 • วุฒิบัตรแพทย์สภา ผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู พ.ศ. 2550
 • ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การกีฬา (FIMS; International federation of sports medicine)
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ฝังเข็ม มหาวิทยาลัยเทียนจิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน พ.ศ. 2551
 • ประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด สมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย ปี 2547/li>
  Show ▼

 • Popularity: unranked